Innledning

Disse generelle leveringsvilkårene («Leveringsvilkårene«) gjelder for leveranser av produkter og tjenester for IT-sikkerhet levert av Northwall AS («Northwall»). Den som kjøper produktene/tjenestene er definert som «Kunden«.

Northwall har rett til å endre Leveringsvilkårene. Eksisterende Kunder skal motta 1 måneders skriftlig varsel før endringen trer i kraft. Oppdatert versjon av Leveringsvilkårene skal til enhver tid være tilgjengelig på www.northwall.no/standard-leveringsvilkar

 

Bestilling og avtaleinngåelse

Avtale er inngått når Kunden har akseptert Northwalls tilbudsdokument. De valgte produktene og tjenestene som er omfattet av Avtalen er angitt i tilbudsdokumentet (hver for seg definert som henholdsvis «Produktene» og «Tjenestene«, og samlet som «Ytelsene«). Avtalen består av tilbudsdokumentet, disse Leveringsvilkårene inkludert Databehandleravtalen inntatt som Vedlegg 1 og eventuelle øvrige vedlegg (samlet definert som «Avtalen«).

Ved å ta Ytelsene i bruk helt eller delvis anses Kunden å ha akseptert disse Leveringsvilkårene, selv om Kunden ikke uttrykkelig har akseptert Northwalls tilbudsdokument. Dersom Kunden ikke godtar betingelsene i disse Leveringsvilkårene, har Kunden ingen rett til å bruke Ytelsene og Kunden skal fjerne alle installerte versjoner av disse og returnere alle mottatte programmer og annet relevant materiale til Northwall.

 

Lisens

Kunden gis en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar bruksrett til å benytte Produktene for egne, interne, forretningsmessige forhold så lenge Avtalen gjelder, for det antall brukere og for slike systemer og utstyr som er spesifisert i Avtalen. Lisensen omfatter løpende oppdateringer og eventuelle nye versjoner av Produktene.

For øvrig gjelder produsentens eventuelle lisensvilkår så langt de passer. Produsentens lisensvilkår er tilgjengelig på www.northwall.no/produsentlisensvilkår.

 

Driftstjenester og software-as-a-service

Avtalen inkluderer driftstjenester og/eller løpende tjenester over internett (software-as-a-service) som nærmere angitt i tilbudsdokumentet. Det er Northwalls ansvar å levere disse tjenestene i tråd med Avtalen, høy faglig standard og eventuelle avtalte krav til tjenestenivå (SLA). For tjenester der det ikke er angitt eksplisitte krav til tjenestenivå, skal tjenestenivået tilsvare det som kan forventes av en alminnelig god tilsvarende tjeneste i markedet.

 

Konfigurering, innstallasjon og integrasjon

Avtalen omfatter relevant bistand til konfigurering, installasjon og integrasjon av Ytelsene. Northwall skal utføre dette på en faglig forsvarlig måte.

 

Kundens systemer og driftsmiljø

Det er Kundens ansvar at Kundens systemer og driftsmiljø er operative, velfungerende og egnet til å motta og utnytte Ytelsene. Kundens systemer og driftsmiljø skal være i overensstemmelse med eventuelle krav eller spesifikasjoner Northwall har satt.

Northwalls leveranse av Ytelsene forutsetter at Kundens systemer og driftsmiljø er operative og velfungerende, at Northwall har tilfredsstillende tilgang til Kundens driftsmiljø og at Kunden yter nødvendig bistand i denne forbindelse.

Dersom Kundens interne prosesser, systemer, rutiner, infrastruktur, manglende kapasitet eller andre forhold hos Kunden medfører forsinkelser knyttet til Northwalls leveranse, så medfører ikke det en tilsvarende forsinkelse eller forskjøvet fakturering fra Northwalls side. Enhver forsinkelse som oppstår og som ikke skyldes Northwall skal medføre en tilsvarende forskyvning av eventuelle tidsplaner som er avtalt for Ytelsene.

Dersom feil i Kundens systemer eller driftsmiljø eller andre uforutsette forhold hos Kunden medfører ekstra tidsbruk eller merarbeid for Northwall, faktureres dette etter medgått tid. Dette gjelder også dersom det gjøres endringer i Kundens systemer eller driftsmiljø som medfører feil i eventuell integrasjon.

Dersom forhold hos Kunden (herunder brann, oversvømmelse eller lynnedslag) medfører skade på eller tap av Produkter som er installert hos Kunden, så er Kunden ansvarlig for å dekke kostnadene ved å reparere/erstatte og re-installere Produktene. Dersom Northwall får utbetalt erstatning fra forsikringsselskap for samme skade/tap, så skal Kundens ansvar reduseres tilsvarende.

 

Immaterielle rettigheter

Produktene, kildekode, dokumentasjon, varemerker og annet materiale knyttet til Ytelsene eller Northwalls virksomhet er i sin helhet Northwalls eller Northwalls underleverandørers eiendom.

Produktene er vernet av lovgivning om immaterielle rettigheter, og lisensieres til Kunden i henhold til denne Avtalen. Kunden har ingen rett til å gjøre endringer i eller lage nye versjoner av Produktene. Kunden skal ikke modifisere, oversette, tilbakekonstruere («reverse engineer»), dekompilere eller på annen måte forsøke å få tilgang til kildekoden som ligger til grunn for Produktene.

Kundens bruksrett er begrenset til Kundens eget bruk som angitt i Avtalen, og Kunden skal ikke kopiere noen del av Produktene eller gi noen tredjepart tilgang til Produktene eller rett til å bruke dette.

 

Vedlikehold

Northwall gjør alle nye versjoner, oppdateringer og rettelser av Produktene tilgjengelig for Kunden. Dette innebærer ikke fremtidige tilleggsmoduler med vesentlig utvidelse av funksjonalitet som kan kobles til Produktene. Northwall skal sikre at nye versjoner er kompatible med forrige versjon.

Kunden plikter til enhver tid å benytte siste versjon av Produktene. Dersom nye versjoner av Produktene krever annen maskinvare eller operativsystem, plikter Northwall å varsle Kunden i rimelig tid.

 

Support

Northwall yter support til Kunden i bruk av Produktene, betinget av at det er brukt i tråd med gjeldende spesifikasjoner og dokumentasjon og det avtalte formål, og at standard funksjonalitet benyttes.

Kunden kan kontakte Northwall support ved å bruke e-post post@northwall.no eller telefon 93864244 innen normal arbeidstid (mandag til fredag 08:00 – 16:00). Northwall plikter å gi tilbakemelding senest innen utgangen av kommende virkedag.

Support utover støtte pr. telefon eller e-post som angitt ovenfor regnes som konsulentbistand og faktureres etter gjeldende timesatser.

 

Garanti og ansvar

Produktene leveres «som det er», uten garantier for feilfrihet eller egnethet for noe bestemt formål utover det som følger av produsentens garantier, tilgjengelig på http://northwall.no/generelle-vilkar, som også skal gjelde i forholdet mellom Northwall og Kunden. Kunden kan ikke påberope seg mer omfattende garantier i forhold til Northwall for feil ved Produktene enn det Northwall kan gjøre gjeldende overfor produsenten.

Northwalls ansvar er for øvrig begrenset til å rette verifiserte feil som har betydning for Kundens bruk av Ytelsene etter beste evne og på en betimelig, profesjonell måte. Dersom en feil eller mangel ikke lar seg rette vil Northwall refundere kostnaden for den delen av Ytelsene som var mangelfullt. Kunden har ikke adgang til å gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor Northwall enn krav om retting eller omlevering i tråd med det ovennevnte for feil og mangler ved Ytelsene.

Northwall skal uansett ikke holdes erstatningsansvarlig for personskader eller for indirekte tap eller følgeskader av noe slag, herunder tap av fortjeneste, tap av data, tap som følge av driftsavbrudd eller andre kommersielle skader eller tap som måtte oppstå som følge av Kundens bruk av eller manglende tilgang til Ytelsene eller feil ved Ytelsene. Northwalls samlede erstatningsansvar under Avtalen skal videre være begrenset til det vederlag Kunden har betalt eller skal betale under Avtalen for de forutgående 12 månedene. De ovennevnte ansvarsbegrensningene skal ikke gjelde dersom tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Northwalls side.

 

Konfidensialitet

Konfidensiell informasjon om den annen part eller den annen parts virksomhet som partene blir kjent med i tilknytning til Avtalen, skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i taushetsbelagt informasjon.

Kunden skal ikke offentliggjøre eller på annen måte avgi informasjon til tredjepart om tekniske forhold knyttet til Northwalls Ytelser som må anses konfidensielle, deriblant informasjon knyttet til Produktene som ikke er offentlig kjent. Kildekode og systemdokumentasjon anses under enhver omstendighet som konfidensiell informasjon. Kundens konfidensialitetsplikt omfatter også alle priser, forretningsvilkår og annen kommersiell informasjon som ikke er offentlig kjent vedrørende partenes avtaleforhold og Northwalls virksomhet forøvrig. Kunden forplikter seg til å sørge for at dens ansatte bevarer fullstendig taushet om slik informasjon.

Konfidensialitetsplikten i dette punktet gjelder også etter opphør av Avtalen.

 

Personvern

Northwalls Ytelser kan innebære behandling av personopplysninger på Kundens vegne, slik at Northwall opptrer som databehandler for Kunden. Dette reguleres nærmere i databehandleravtalen inntatt som Vedlegg 1 til disse Leveringsvilkårene.

 

Vederlag og fakturering

Kunden skal betale vederlag som angitt i tilbudsdokumentet. Northwall kan endre prisene med [30] dagers skriftlig varsel. Northwall kan for øvrig uten varsel regulere vederlaget i henhold til utviklingen av konsumprisindeksen regnet fra datoen for Avtalen. Regulering kan første gang skje med virkning fra den 1. januar året etter datoen for Avtalen.

Vederlaget faktureres månedlig på etterskudd. Betalingsbetingelser er tretti (30) dager fra utstedelse med mindre annet fremkommer av tilbudsdokumentet. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til Lov om forsinkelsesrenter av 17. desember 1976 nr. 100.

Northwall forbeholder seg retten til å innstille eller avslutte sine Ytelser for Kunden ved vesentlig forsinket betaling, uten at dette skal begrense Northwalls øvrige rettigheter eller beføyelser.

 

Markedsføring

Kunden aksepterer at deres navn kan bli oppført i Northwalls referanselister og kan bli referert til i generell markedsføringssammenheng.

 

Konsulenttjenester

Konsulenttjenester som ikke inngår i Ytelsene kan avtales særskilt og tilbys til Northwalls til enhver tid gjeldende timerater. Northwall har rett til å benytte underleverandører.

 

Kjøp/salg av maskinvare

Eventuelt kjøp/salg av maskinvare som ikke inngår i Ytelsene kan avtales særskilt. Punkt 10 første avsnitt skal gjelde tilsvarende.

 

Force Majeure

Dersom en part blir forhindret eller forsinket i å utøve sine forpliktelser under Avtalen på grunn av en ekstraordinær situasjon utenfor partens kontroll (Force Majeure), så som lynnedslag, brann, oversvømmelse, krigs- og terrorhandlinger, epidemier, sabotasje, sivil ufred eller demonstrasjoner, streik, lockout eller andre arbeidskonflikter eller brudd i nettverk eller andre kommunikasjonssystemer, skal partenes ytelser under Avtalen suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Betalingsforsinkelse, uansett årsak, skal ikke anses som Force Majeure.

 

Tredjepartsrettigheter

Northwall innestår for at Kundens bruk av Produktene ikke krenker tredjeparts immaterielle rettigheter. Foreligger det krenkelse av en tredjepartsrettighet, kan Northwall velge mellom å skaffe Kunden rett til fortsatt bruk eller foreta utskiftinger eller endringer slik at den nevnte rett ikke krenkes. Dersom ingen av disse alternativene etter Northwalls mening med rimelighet kan anvendes, skal Kunden på Northwalls oppfordring returnere den omhandlede del/komponent og gis forholdsmessig refusjon av innkjøpskostnaden for den del av Produktene som hevdes å krenke tredjeparts rettigheter, med fradrag for den bruk Kunden har hatt av denne frem til utskifting.

 

Varighet og oppsigelse

Avtalen løper inntil den sies opp av en av partene med 3 måneders skriftlig varsel hvis ikke annet er avtalt i tilbudsdokumentet.

Ved Avtalens opphør skal Produktene for Kundens kostnad avinstalleres og tilbakeleveres Northwall etter nærmere avtale mellom partene.

 

Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen og som ikke løses ved forhandlinger, skal behandles ved de alminnelige domstoler med Vestfold tingrett som verneting.